Regulamin zapisów na Warsztat: ABC Neuroróżnorodności. Dorosły pacjent z ASD i ADHD.

 1. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju oraz Ośrodek IN-MED jako organizatorzy usługi zobowiązują się do realizacji programu Warsztatu ABC Neuroróżnorodności – Dorosły pacjent z ASD i ADHD w oparciu o współczesną wiedzę, doświadczenie kliniczne i badania naukowe.
 2. Zapisanie się na Warsztat jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Zapisu na w/w Warsztat może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.
 4. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika np. w sytuacji zgłoszenia pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).
 5. Zapisu na realizowany Warsztat można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka inmed.waw.pl/szkolenia/
 6. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu opłaty, która jest wnoszona poprzez system płatności PayU.
 7. Niedokonanie płatności spowoduje anulowanie zgłoszenia.
 8. Po dokonaniu wpłaty automatycznie zostanie wystawiana i wysłana elektronicznie faktura VAT, na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Termin zapisu decyduje o kolejności na liście Uczestników.
 10. Rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres recepcja@inmed.waw.pl
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie organizatorzy zwracają uczestnikowi wpłaconą kwotę (z zastrzeżeniem punktu 12 niniejszego regulaminu).
 12. Rezygnacja z udziału w Warsztacie zgłoszona później niż 10 dni przed terminem jego rozpoczęcia skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 50% wartości brutto świadczenia tytułem odszkodowania.
 13. Jeśli Warsztat nie będzie zrealizowany z przyczyn leżących po stronie organizatorów, Pracownia Psychoterapii i Rozwoju oraz Ośrodek IN-MED w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi zwrócą całą wpłaconą kwotę.
  W przypadku pytań wątpliwości prosimy o kontakt na adres recepcja@inmed.waw.pl